Aktualności
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 44Wszystkich: 32661

Regulamin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „BAJKA”


I. ORGANIZACJA PRACY   

 1. Przedszkole jest placówką oświatową działającą na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Węgrowa. Zaświadczenie nr 1/2013 z dnia 30 września 2013r.
 2. Realizującą zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze zawarte w Projekcie Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym „Bajka”.
 3. Przedszkole zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami wynikającymi z Ustawy o Systemie Oświaty.
 4. Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego MEN z dnia 17 czerwca 2016r.
 5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednią do ich wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka.
 6. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych.
 7. Przedszkole współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia ich dzieci.
 8. Przedszkole zapewnia odpłatnie trzy posiłki dziennie.
 9. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 10. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które nie ukończyło 3-go roku życia, które jest samodzielne i umiejące komunikować swoje potrzeby.
 11. Przedszkole jest czynne przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Dzieci mogą odbierać z przedszkola rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby po uprzednim poinformowaniu przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.
 13. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.
 14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola przez rodziców lub dzieci.
 15. Pełną odpowiedzialność za odbieranie dziecka z przedszkola ponoszą rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, nawet w przypadku, kiedy wraz z dzieckiem przebywają jeszcze na terenie przedszkola.


II. PRAWA RODZICÓW
Rodzice mają prawo do:

 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat postępów, sukcesów lub niepowodzeń swojego dziecka.
 • Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn ewentualnych trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dzieciom pomocy.
 • Do zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola.
 • Do wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola.


III. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 • Zapoznać się i przestrzegać umów i procedur obowiązujących w przedszkolu.
 • Terminowo tj. do 5-go każdego miesiąca regulować opłaty wynikające z podpisanej umowy.
 • Przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dzieci.
 • Informować o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci przebywających w przedszkolu.
 • Informować dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w zakresie danych osobowych w szczególności dotyczących zmiany adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.
 • Poinformować przedszkole do godz. 7:30 o nieobecności lub spóźnieniu dziecka w innym przypadku, rodzic zobowiązany jest do opłaty zamówionego posiłku.
 • Wyposażyć dziecko w wyprawkę, której zawartość dostępna jest na stronie internetowej przedszkola lub na tablicy ogłoszeń.


IV. OPŁATY

 1. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola wpłacają bezzwrotne wpisowe w chwili złożenia karty zgłoszeniowej dziecka w wysokości 300 zł (trzysta złotych) na konto przedszkola.
 2. Miesięczna opłata za pobyt dziecka wynosi czesne 260 zł. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł.
 3. Dla dzieci poniżej 3-go roku życia czesne wynosi 360 zł.
 4. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonać z góry do 5-go każdego miesiąca na konto bankowe dostępne na stronie internetowej przedszkola lub na tablicy ogłoszeń lub bezpośrednio u Dyrektora przedszkola.
 5. W sytuacji zalegania z odpłatnością Organ Prowadzący Przedszkole naliczy odsetki ustawowe zgodne z art. 481 i 482 Kodeksu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu do Dyrektora placówki, termin może ulec zmianie.
 6. Opłata za czesne jest stała w każdym miesiącu.
 7. Rodzice ponoszą również koszty zajęć dodatkowych oraz innych opłat ustalonych na zebraniu związanym z pobytem dziecka w przedszkolu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2014r.